Skip to Content

Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta seolta ag Grúpa Aerfort na Sionainne

28/06/2023 Tríocha bosca ialtóg, éan agus beach á dtógáil sna tailte mórthimpeall ar Champas na Sionainne

Tá tríocha bosca ialtóg, éan agus beach á dtógáil sna tailte mórthimpeall ar Champas na Sionainne chun lámh a thabhairt don dúlra.

Tá na boscaí neadacha mar chuid de Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta (BAP) nua Ghrúpa Aerfort na Sionainne, a sheol Éanna Ní Lámhna, Imshaoiloir agus Craoltóir clúiteach.

Beidh siad lonnaithe i nGairdín Bithéagsúlachta Pobail an Ghrúpa, i gcoillearnacha agus i limistéir eile de ghnáthóg oiriúnach ar fud an champais.

Seoladh an plean i nGairdín Bithéagsúlachta pobail an Ghrúpa sa tSionainn, áit a bhfuair mic léinn ó Scoil Náisiúnta Naomh Eoin, an tSionainn, ceardlann oideachais ar fhlóra agus fána leis an Uasal Ní Lahmna agus an t-aoichainteoir Philip Brennan, Éaneolaí Aerfort na Sionainne. Bhí grúpaí pobail áitiúla i láthair freisin, lena n-áirítear Bailte Slachtmhara na Sionainne, Grúpa Pobail Bogaigh na Sionainne agus Bothán na bhFear.
Is é is aidhm don Phlean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht, ar príomhthionscnamh de chuid Straitéis Inbhuanaitheachta an Ghrúpa é, sonraí faoin mbithéagsúlacht atá ann ar fud thailte an Ghrúpa a bhailiú agus é a chosaint agus a chaomhnú trí úsáid a bhaint as na modhanna is oiriúnaí agus is neamhdhíobhálaí don chomhshaol.

Leagtar amach ann roinnt gníomhartha, lena n-áirítear córas “Low Mow”, plandáil atá neamhdhíobhálach do phailneoirí, feabhsú coillearnaí, monatóireacht ar aistriú gnáthóg, agus oideachas, for-rochtain agus rannpháirtíocht.

Dúirt Sinéad Murphy, Ceannasaí Inbhuanaitheachta ag Grúpa Aerfort na Sionainne, “Táimid bródúil as ár bPlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta a sheoladh agus na céimeanna riachtanacha sin a ghlacadh i gcaomhnú agus i gcosaint an chomhshaoil. “Is é an misean atá againn don phlean seo a bheith ina champas aerfoirt agus gnó atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht. Tá sé mar aidhm againn na gnáthóga agus na speicis luachmhara atá i láthair ar fud thailte Ghrúpa Aerfort na Sionainne a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú.”

“Áirítear leis seo ní hamháin láithreáin Natura 2000 an Aontais atá ainmnithe mar Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta agus Limistéar faoi Chosaint Speisialta, agus an Limistéar Oidhreachta Nádúrtha molta a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis, ach freisin na láithreáin neamhainmnithe atá ann laistigh de thailte an aerfoirt agus de mhaoin tráchtála.”

Ag seoladh an Phlean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht, dúirt Éanna Ní Lamhna, Imshaoilach agus Craoltóir, “Is iontach an rud é a bheith anseo inniu le foireann Ghrúpa Aerfort na Sionainne, baill phobail agus daltaí ó Scoil Náisiúnta Naomh Eoin, chun Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta an Ghrúpa a sheoladh. Tá páirt le himirt againn go léir. Is féidir feabhas mór a chur ar an mbithéagsúlacht de bharr na n-athruithe bainistíochta comhshaoil is simplí. Anseo ar champas na Sionainne, tá Magairlíní Corraigh agus Magairlín Beachach ann cheana féin a bhuíochas do réimeas "low mow". Éireoidh sé níos fearr agus níos fearr de réir mar a chuirfear an plean gníomhaíochta i bhfeidhm a thuilleadh.”
An bhliain seo caite, sheol

Our Companies

Discover our two strategic businesses

group photo

Keep in touch

Tel: +353 (0)61 712 228
Email: info@snnairportgroup.ie

Follow Us